ZMLUVA O VÝKONE DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI

uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

Čl. 1

Zmluvné strany

Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Čermany 

Čermany 2, 9´56 08 Čermany

IČO: 35607581

DIČ: 2021307640 

zastúpená Samuel Dvořák

(ďalej len "prijímateľ dobrovoľníckej činnosti")

a

Meno a priezvisko: RENÁTA GERHÁTOVÁ

narodený: 10.05.2006 NITRA

rodné číslo: 060510/2547

bytom: Hruboňovo 72, 951 25

(ďalej len "dobrovoľník")

Čl. 2

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok dobrovoľníka vykonávať dobrovoľnícku činnosť - Animátor dobrovoľne (bezplatne) v prospech prijímateľa dobrovoľníckej činnosti v rámci podujatia ZRNKO tábor a záväzok prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vytvoriť dobrovoľníkovi vhodné podmienky k výkonu dobrovoľníckej činnosti.

Čl. 3

Povinnosti zmluvných strán

Povinnosti dobrovoľníka

1. Dobrovoľník sa zaväzuje, že bude počas doby platnosti tejto zmluvy dobrovoľne (bezplatne) vykonávať určenú prácu.

2. Dobrovoľník sa zaväzuje vykonávať prácu načas a kvalitne.

3. Druh a rozsah práce sú bližšie špecifikované náplňou podujatia.

Povinnosti prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

1. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti sa zaväzuje, že nebude od dobrovoľníka vyžadovať vykonávať práce ohrozujúce zdravie a život.

2. Zároveň sa zaväzuje vytvoriť pre dobrovoľníka vhodné pracovné podmienky, aby svoju prácu mohol vykonávať kvalitne.

Čl. 4

Miesto a trvanie výkonu dobrovoľníckej činnosti

1. Miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti je Hruboňovo 133 - Kaplnka Sv. Michala Archanjela

2. Zmluvné strany sa dohodli na dobe vykonávania dobrovoľníckej činnosti v trvaní 5 dní v dňoch stanovených koordinátorom podujatia.

3. Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rozsahu 3 hodín za deň.

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. V prípade nedodržania povinnosti jednej zmluvnej strany má právo druhá zmluvná strana odstúpiť od zmluvy.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že zodpovedá ich skutočnej a vážnej vôli a na dôkaz toho ju podpisujú.

6. Zákonný zástupca dobrovoľníka svojím podpisom dáva súhlas k použitiu osobných údajov dobrovoľníka uvedených v tejto zmluve pre prijímateľa dobrovoľníckej činnosti za účelo ich evidencie v súvislosti s výkonom dobrovoľníckej činnosti.

V Hruboňove, dňa 16.6.2023

Prijímateľ dobrovoľnej činnosti

Samuel Dvořák

konateľ tábora

Zákonný zástupca dobrovoľníka

Meno a priezvisko: RASTISLAV GERHÁT


PODPÍSANÉ ONLINE 18.6.2023 10:49 ✅