Informovaný súhlas - animátor

SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O VYKONANÍ DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI DOBROVOĽNÍKA, KTORÝ MÁ MENEJ AKO 18 ROKOV

Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu)

podľa § 3 ods. 3 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý hovorí, že "Dobrovoľník, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, môže dobrovoľnícku činnosť vykonávať len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a len pod dohľadom zodpovednej plnoletej fyzickej osoby."

Meno a priezvisko dobrovoľníka: RENÁTA GERHÁTOVÁ

Dátum narodenia: 10.05.2006

Adresa trvalého pobytu: Hruboňovo - Výčapky 72, 951 25 HRUBOŇOVO

Názov podujatia: ZRNKO tábor

Miesto uskutočnenia: Hruboňovo 

Termín uskutočnenia: 10.07. - 15.07.2023


V Hruboňove, dňa 16.6.2023

PODPÍSANÉ ONLINE 18.6.2023 10:50 ✅