Etický kódex pre prácu s deťmi a mládežou

Etický kódex pre prácu s deťmi a mládežou v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže (ďalej len "ZKSM") vymedzuje práva a záväzky, postoje v správaní sa v oblasti práce s deťmi a mládežou a stanovuje na základe hodnôt, ktoré ZKSM nasleduje, všeobecne uznávané a všeobecne uplatňované morálne pravidlá spoločenského styku, zásady správania každého člena, dobrovoľníka, animátora a zamestnanca ZKSM, ktorý pracuje s deťmi a mládežou v ZKSM.

Podľa článku 2 stanov ZKSM je cieľom ZKSM napomáhať rozvoju mladých ľudí na osobnosti s uceleným pohľadom na život, prispievajúcich svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoju spoločnosti a cirkvi, byť zodpovednými občanmi a aktívnymi členmi miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.
Činnosť je zameraná na všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické presvedčenie.

Hodnoty, ktoré ZKSM nasleduje:

1. Autentická viera: snažíme sa o autentickú a živú kresťanskú vieru, ktorá sa prejavuje praktickou láskou.

2. Spoločenstvo: veríme, že spoločenstvo je znakom vitality cirkvi a miestom, v ktorom stretávame Ježiša, formujeme ľudí, upevňujeme vzťahy a učíme sa slúžiť.

3. Mladý človek: v ZKSM sa snažíme rozumieť mladým, milovať ich a vidieť ich Božím pohľadom.

4. Jednota v rozmanitosti: združujeme stretká a spoločenstvá rôznej veľkosti, kresťanskej spirituality, etnicity, geografického pôsobenia, či služby.

Základné princípy etického kódexu:

1. Práca s deťmi a mládežou v ZKSM prebieha v duchu demokracie, otvorenosti, rozvíja hodnoty inklúzie, rôznorodosti a rovnosti a dodržiava základné ľudské práva.

2. Rešpektujeme človeka bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť náboženské vyznanie, vek, zdravotný stav, psychický stav, postihnutie, hendikep osoby.

3. Uznávame dôstojnosť a práva všetkých detí a mládeže a zaväzujeme sa k zabezpečeniu ich ochrany od všetkých foriem zanedbávania a zneužívania (fyzického, emocionálneho,sexuálneho).

4. K deťom a mládeži pristupujeme vo vedomí ich osobnej dôstojnosti, jedinečnosti, s rešpektom a pochopením, s cieľom vytvárať dôveryhodné a priateľské prostredie, v ktorom sa netoleruje diskriminácia a násilie voči nijakej osobe.

5. Vytvárame pozitívne a bezpečné prostredie, v ktorom sú prijaté vzájomné odlišnosti, názory, a kde sa netolerujú hanlivé a ponižujúce výrazy, či správanie alebo manipulácia inej osoby.

6. Hľadáme v ostatných dobré stránky a vlastnosti, podnecujeme ich rozvoj a pomáhame im prevziať zodpovednosť za riešenie vlastných problémov.

7. Podporujeme kritické myslenie a prosociálne správanie detí a mládeže.

8. Na základe kresťanských hodnôt kladieme dôraz na integrálnu výchovu detí a mládeže.

9. Svojím životom reprezentujeme kresťanské hodnoty, ctíme si každý život od počatia až po prirodzenú smrť, prechovávame úctu k manželstvu ako zväzku jedného muža a jednej ženy, ctíme si predmanželskú čistotu a čistotu v manželstve.

10. K dieťaťu a mladému človeku pristupujeme individuálne, rešpektujúc jeho zdravotný a psychický stav.

11. Pri neformálnom vzdelávaní je záujem o dieťa a mladého človeka vždy na prvom mieste.

12. V prípade záujmu a potreby spolupracujeme s rodičmi, pričom dbáme na podporu vzťahu dieťa - rodič.

13. Dbáme na dobré meno a česť organizácie a všetkých členov ZKSM/ účastníkov podujatí - nezverejňujeme a nešírime sporné materiály (videá, fotografie, dokumenty) zamerané na zdiskreditovanie organizácie, jej členov alebo účastníkov podujatí.

Záväzky, ktoré sa vyžadujú od každého, kto v ZKSM pri neformálnom vzdelávaní, trávení voľného času pracuje s deťmi a mládežou:

1. Rešpektuje stanovy, základné hodnoty, morálne princípy združenia a stotožňuje sa s poslaním ZKSM, ktoré navonok reprezentuje.

2. S finančnými prostriedkami ZKSM, ktoré sú mu zverené, nakladá hospodárne, efektívne, účelne a účinne.

3. Zachováva mlčanlivosť o osobných informáciách detí a mládeže, s ktorými prichádza do kontaktu pri svojej činnosti.

4. Spolupracuje s ostatnými animátormi, dobrovoľníkmi, zamestnancami, rešpektuje ich názory a usmernenia zodpovednej osoby.

5. Počas stretka, aktivít, podujatí nesie zodpovednosť za starostlivosť, bezpečnosť a ochranu zdravia detí a mládeže.

6. Správa sa k deťom a mládeži s rešpektom, je im rovnocenný a je im príkladom.

7. Slušne sa správa, nepoužíva nevhodné a vyzývavé oblečenie, nepoužíva hanlivé a urážlivé slová, nevyvoláva hádky a sexuálne neobťažuje deti a mládež.

8. Pri aktivitách používa metódy, ktoré nevyvolávajú strach, nebezpečenstvo alebo ohrozenie zdravia detí a mládeže.

9. Nesmie zneužívať, zanedbávať, šikanovať, diskriminovať a trestať (fyzicky, psychicky a sociálne) deti a mládež.

10. Nezvýhodňuje jednotlivca v kolektíve pred ostatnými, zámerne ho nevylučuje z aktivít, ale k všetkým sa správa rovnako.

11. Pri práci s deťmi a mládežou nesmie požívať alkohol, tabakové výrobky a návykové látky.

12. Pri plnení úloh v súvislosti s prácou s deťmi a mládežou využíva svoje talenty, zručnosti, plní ich podľa svojich najlepších schopností a vedomostí a vzdeláva sa v oblasti práce s deťmi a mládežou.

13. Nezverejňuje a nešíri sporné materiály (videá, fotografie, dokumenty) zamerané na zdiskreditovanie organizácie, jej členov alebo účastníkov podujatí.

Členovia ZKSM, dobrovoľníci, animátori, zamestnanci ZKSM sa zaväzujú dodržiavať Etický kódex pre prácu s deťmi a mládežou v ZKSM. Svoj záväzok dodržiavať  Etický kódex dávajú najavo svojím členstvom v ZKSM alebo akýmkoľvek zmluvným vzťahom so ZKSM.

V prípade zistenia alebo nahlásenia prípadu porušenia Etického kódexu ZKSM, bude každý prípad posudzovaný individuálne.


Sankcie za porušenie Etického kódexu ZKSM:

1. ústne alebo písomné napomenutie v prípade jednorazového menšieho porušenia,

2. vylúčenie z členstva na základe rozhodnutia Celoslovenskej rady, v prípade vážneho porušenia kódexu ako napr. (násilie, týranie, zneužívanie ...),

3. ukončenie pracovného vzťahu v prípade zamestnanca alebo mandátnej zmluvy v prípade mandatára.


Ako postupovať, keď sa dozviete o porušení:

V prípade, že ste sa stali svedkom vážneho porušenia Etického kódexu ZKSM alebo vám dieťa alebo mladý človek povie, že sa stal obeťou násilia, zneužívania zostaňte v prvom rade pokojný. Informujte o tom rodičov obete a v prípade, že to neznesie odklad, pretože hrozí ďalšie nebezpečenstvo a páchanie trestnej činnosti na dieťati alebo mladom človeku okamžite so skutkom/ trestným činom oboznámte orgány činné v trestnom konaní (políciu). Následne nahláste túto skutočnosť ZKSM prostredníctvom vypísania formulára, ktorý je prílohou tohto etického kódexu, jeho zaslaním na email zksm@zksm.sk. Štatutárny orgán ZKSM sa s formulárom oboznámi a následne bude osobu, ktorá prípad nahlásila kontaktovať.

Do pozornosti dávame aj linky pomoci:

 Linka detskej istoty pre deti a mládež 0800 116 111

 Linka detskej dôvery 0800 117 878

 Linka detskej pomoci 0800 100 444

 Linka pomoci obetiam násilia 0800 111 321

 Linka pomoci pre obete obchodovania s ľuďmi 0800 800 818

 Internetová poradňa pre mladých ľudí IPčko.sk (Krízová linka pomoci) 0800 500 333,  poradna@ipcko.sk


Etický kódex pre prácu s deťmi a mládežou v ZRNKO tábore nadobudol právoplatnosť dňa 16.06.2023

schválením radou tábora.