Informovaný súhlas


Dátum uskutočnenia: 10.7. –15.7.2023
Názov akcie: ZRNKO tábor ,Hruboňovo, Kaplnka Sv. Michala Archanjela
Program: Tábor je programovo zameraný na zábavné hry, modlitby, rekreáciu a pobyt v prírode
Dozor: 2-3
Predpokladané náklady: 5,-€ ( réžijné náklady)
Spôsob prepravy: vlastný
Stravovanie: vlastné, pitný režim zabezpečený

Žiak je povinný dodržiavať poriadok, riadiť sa pokynmi  dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania

* nehodiace sa prečiarknite